le le

Đặc Sản Tiến Vua Với Các Món Le Le Sau:
Tiết Canh
Xôi Đặt Biệt
Hầm Sả
Canh Bầu