Tiết Canh
Lòng Xào
Hấp Hành

Tiết Canh
Hấp Xôi
Tiềm Sâm

Tiết Canh
Xôi Đặt Biệt - Canh Bầu
Hầm Sả

Tiết Canh
Lòng Dồi
Nướng Giả Chồn

Tiết Mật Pha Rượu
Lòng Xào
Gỏi Xé Phay

Tiệt Mật Pha Rượu
Gỏi Xé Phay
Nướng Mọi

Lòng Xào
Rang Lá Chanh
Xôi Đặc Biệt - Canh Bầu

Đặc Biệt : Nấu Chuối Đậu
Tiết Mật Pha Rượu
Lòng Xào

Lòng Xào
Nướng Riêng Mẻ
Hấp Giả Cầy