sinh to

Với Các Loại Sinh Tố Sau:
NB 200 (Chanh Dây, Dâu, Kem Nhãn, Kem Môn)
Yellow NB (Chanh Dây, Cam)
Orange NB (Chanh Dây, Cam)
Red NB (Chanh Dây, Dâu)
Dâu
Cà Rốt
Cà Chua
Chanh Dây