soda

Với Các Loại Soda sau:
Special NB
Dâu
Bạc Hà
Chanh Dây
Cam Dưa Hấu