Bia

Nước giải khát

1 Budweiser Lon/Chai 1 Nước Suối
2 BECK''S  2 Cam Ép
3 Heniken Lon 3 Xá Xị
4 Heniken Chai 4 Coca Cola
5 Tiger Chai 5 Sprite
6 Tiger Crystal (Bạc) 6 Nước Yến
7 333 Lon 7 Sâm Bí Đao
8 Sài Gòn Special  
9 Sài Gòn Special